ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនិងក្រៅសាលាឧទ្ធរណ៍ ជុំវិញសវនាការអ្នក ភូមិបឹងកក់ទាំង១៣នាក់

មិត្តភក្តិអ្នកបឹងកក់ អ្នកឃ្លាំមើល/តាមដាន និងណ្តាញសារព័ត៌មានបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់

សវាការនៃសាលាឧទ្ធរ៍យ៉ាងកុះករ ខណៈដែលសវនាការកំពុងតែដំណើរការ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s