សហគមន៍បឹងកក់ដាក់ញត្តិជូនក្រសួងយុត្តិធម៌ សុំអន្តរាគមន៍ដោះលែង យ៉ោម បុប្ផា

សសហគមន៍បឹងកក់ និងបុរីកីឡា និងសហគមន៍ថ្មគោលប្រមានមួយរយនាក់បានធ្វើការម្រមូលផ្តុំ

គ្នានៅមុខ ក្រសួងយុត្តិធម៌ កាលចន្ទទី ១៨ កុម្ភៈ ដើម្បីដាក់ញត្តិជូន សុំអន្តរាគមន៍ដោះលែង យ៉ោម បុប្ផា។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s