សហគមន៍បឹងកក់អំពាវនាវឱ្យដោះលែងអ្នកស្រីបុប្ផា

 

មានប្រជាពលរដ្ឋ សកម្មជនការពារដីធ្លីប្រមាន៦០នាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទបានដើរក្បូនឆ្ពោះទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីសុំ

អន្តរការគមន៍ឱ្យមានការដោះលែង សកម្មជនដីធ្លីដ៏ល្បីល្យាញមួយរូបគឺអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់

ពន្ធនាគារព្រែសរដោយអយុត្តិធម៌។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s